تعهد سرخ

درود بر حاملان امانت وحی و رسالت پاسداران شهیدی که ارکان عظمت و افتخار انقلاب اسلامی را بر دوش تعهد سرخ و خونین خویش حمل نموده‌اند. ۳ اسفند ۱۳۶۷

تحیه لحمله امانه الوحی و الرساله، الحرس الشّهداء، الذین حملوا علی عاتق التزامهم الدامی ارکان عظمه الثوره الإسلامیه و مفاخرها. ۱۵ رجب ۱۴۰۹

Benedictions be upon the carriers of the trust of revelation and the mission of the martyr-guards, who have shouldered on their red and bloody commitment the pillars of the grandeur and prestige of the Islamic Revolution! February 22, 1989
دریافت طرح
اشتراک تعهد سرخ
کلیدواژه:
علمای اسلامیروحانیت