حکم اعدام شیخحکم اعدام شیخبرای اینکه در قعر جهنم نسوزید...برای اینکه در قعر جهنم نسوزید...تهذیب نفس وعاظتهذیب نفس وعاظرضای خدا در مواعظرضای خدا در مواعظمقدس‌نماها، مجری نقشه‌های نفوذمقدس‌نماها، مجری نقشه‌های نفوذبزرگداشت شهدابزرگداشت شهداملت ما ترس نداردملت ما ترس نداردحوزه و دانشگاه در هم ذوب شوندحوزه و دانشگاه در هم ذوب شوندبسیج دانشجو و طلبه؛ مانع نفوذ اجانب در دانشگاه و حوزهبسیج دانشجو و طلبه؛ مانع نفوذ اجانب در دانشگاه و حوزه روحانیت صفحه 2