منفور ترین فرد دنیا

رئیس جمهور آمریکا بداند این معنا را که منفورترین افراد دنیاست پیش ملت ما. ۴ آبان ۱۳۴۳

علی الرئیس الامیرکی ان یعلم بانه ابغض ابناء العالم لدی شعبنا. ۲۰ جمادی الثانی ۱۳۸۴

Let the American President know that in the eyes of the Iranian nation, he is the most repulsive member of the human race today. October 26, 1964

دریافت طرح
اشتراک منفور ترین فرد دنیا
کلیدواژه:
آمریکادشمنملت ایران