وصیت امام | قدر نعمت بزرگوصیت امام | قدر نعمت بزرگملت مشکل‌گشاملت مشکل‌گشاملت مستقلملت مستقلهر چه داریم، از این مردم داریم...هر چه داریم، از این مردم داریم...ما می‌توانیم در مقابل قدرتهای بزرگ بایستیمما می‌توانیم در مقابل قدرتهای بزرگ بایستیمما ملت امام حسینیمما ملت امام حسینیمهمدل در مقاومتهمدل در مقاومتآقایان با خودتان خلوت کنید!آقایان با خودتان خلوت کنید!اهمیت حفظ اسلاماهمیت حفظ اسلام ملت ایران صفحه 2