ملت مشکل‌گشاملت مشکل‌گشاملت مستقلملت مستقلهر چه داریم، از این مردم داریم...هر چه داریم، از این مردم داریم...ما می‌توانیم در مقابل قدرتهای بزرگ بایستیمما می‌توانیم در مقابل قدرتهای بزرگ بایستیمما ملت امام حسینیمما ملت امام حسینیمهمدل در مقاومتهمدل در مقاومتآقایان با خودتان خلوت کنید!آقایان با خودتان خلوت کنید!اهمیت حفظ اسلاماهمیت حفظ اسلامپیشروی جوانان برومندپیشروی جوانان برومند ملت ایران صفحه 2