بسیج دانشجو و طلبه؛ مانع نفوذ اجانب در دانشگاه و حوزه

فرزندان انقلاب به هیچ وجه نگذارند ایادی آمریکا و شوروی در آن دو محل حساس[حوزه و دانشگاه] نفوذ کنند. تنها با بسیج است که این مهم انجام می‌پذیرد. مسائل اعتقادی بسیجیان به عهده این دو پایگاه علمی است. ۲ آذر ۱۳۶۷

علی ابناء الثوره ان لا یسمحوا لایادی امیرکا وروسیا باختراق هذین الموقعین الحساسین[الجامعه والحوزه] مطلقاً. وان البسیج وحده القادر علی تحقیق هذا الامر الهام. کما ان التوجیه العقائدی للبسیجیین یقع علی عاتق هاتین القاعدتین العلمیتین. ۱۲ ربیع الثانی ۱۴۰۹

The children of the revolution should never allow the agents of America and the Soviet Union to penetrate these two places[university and the seminary]. It is only through the Basij that this important task can be accomplished. Ideological issues of the basijis are on the shoulder of these two academic bastions. November 23, 1988

دریافت طرح
اشتراک بسیج دانشجو و طلبه؛ مانع نفوذ اجانب در دانشگاه و حوزه
کلیدواژه:
بسیجحوزه‌ علمیهحوزه و دانشگاهدانشگاه و رسالت آنروحانیت و مسئولیت‌هاروحانیتدانشگاه و دانشگاهیانبسیج دانشجوییبسیج طلبهنفوذآمریکا