چراغ راه هدایت و راهنمای ملت

سلام بر دانش و دانشگاه و دانشگاهیانی که چراغ راه هدایت و راهنمای ملت به سوی تعالی‌ و سعادت و فضل و فضیلت می‌باشند. ۳۱ شهریور ۱۳۵۸

السلام علی العلم والجامعه وطلبه الجامعات، الذین هم مشعل طریق الهدایه ودلیل الناس الی السمو والسعاده والفضل والفضیله. ۳۰ شوّال ۱۳۹۹

Peace belongs to knowledge, university and students that are the light the path leading the nation towards elevation, prosperity and virtue. September 22, 1979

دریافت طرح
اشتراک چراغ راه هدایت و راهنمای ملت
کلیدواژه:
دانشگاه و رسالت آناساتید دانشگاهیدانشجویاندانشگاه و دانشگاهیاندانشگاه اسلامی