بهترین مبارزه با اجنبی

اگر دانشگاه‌ها خالی از مردانی دانشمند و متخصص شوند، اجانب منفعت‌طلب چون سرطان در تمام کشور ریشه دوانده و زمام امور اقتصادی و علمی ما را در دست می‌گیرند و سرپرستی می‌کنند. بهترین و موثرترین مبارزه با اجنبی، مجهز شدن به سلاح علم دین و دنیاست. 2۴ بهمن ۱۳۵۶

إن خلت الجامعات من الرجال المتخصصین، سیطر الاجانب المصلحیون علی جمیع البلاد کالسرطان، واخذوا زمام شووننا الاقتصادیه والعلمیه بایدیهم، وقاموا بإدارتها. افضل وانجع طرق التصدی للاجنبی هو التزوُّد بسلاح العلم الدینی والدنیوی. ۵ ربیع الاول ۱۳۹۸

If the universities become devoid of the scientists and professionals, foreigners seeking gain will spread like a cancer throughout the country, taking control of our economic and technological affairs, and bringing everything under their supervision. The best and most effective way of fighting them is to get equipped with the weapons of knowledge of religion and of the world. February 13, 1978

دریافت طرح
اشتراک بهترین مبارزه با اجنبی
کلیدواژه:
علماساتید دانشگاهیدانشجویاندیندانشگاه و دانشگاهیانمبارزهمبارزه با استکبار