معجزه باورمعجزه باورپهلوان پنبه!پهلوان پنبه!ایران تا آخر شما را تحقیر خواهد کردایران تا آخر شما را تحقیر خواهد کردطبل‌های تو خالیطبل‌های تو خالیمعنای روضهمعنای روضهجنگ پابرهنگانجنگ پابرهنگانتا آخر مبارزیم...تا آخر مبارزیم...توانایی به زانو درآوردن توسط ایمانتوانایی به زانو درآوردن توسط ایمانمذهب رهایی بخشمذهب رهایی بخش مبارزه با استکبار صفحه 2