طبل‌های تو خالیطبل‌های تو خالیمعنای روضهمعنای روضهجنگ پابرهنگانجنگ پابرهنگانتا آخر مبارزیم...تا آخر مبارزیم...توانایی به زانو درآوردن توسط ایمانتوانایی به زانو درآوردن توسط ایمانمذهب رهایی بخشمذهب رهایی بخشپیروان اسلامپیروان اسلامما آماده‌ایم...ما آماده‌ایم...ظلم میانجیگریظلم میانجیگری مبارزه با استکبار صفحه 2