دانشگاه در جهت معنویت

دانشگاه را باید شما رو به خدا ببرید، رو به معنویت ببرید و همه درسها هم برای خدا خوانده بشود. ۱۹ آذر ۱۳۶۴

علیکم ان تتجهوا بالجامعه نحو اللّه والامور المعنویه وان تدرّس فیها مختلف الدروس تقرباً إلی اللّه. ۲۷ ربیع الاول ۱۴۰۶

You should move the university forward towards God and spirituality. All lessons should be studied for God. December 10, 1985

دریافت طرح
اشتراک دانشگاه در جهت معنویت
کلیدواژه:
دانشجویانمعنویتدانشگاه و دانشگاهیاندانشگاه اسلامی