علم در خدمت اسلام و کشور

اسلام در راس ادیانی است که از علم و تخصص تمجید و مردم را دعوت کرده است. حتی دعوت کرده است که هر جا علم را یافتید، حتی از هر کافری یافتید، آن را بگیرید. اما باید علم را بگیرید و در خدمت اسلام و کشور باشد، نه علم را بر ضد کشور خودتان استعمال کنید. ۴ خرداد ۱۳۶۰

فالإسلام علی راس الادیان التی تمجد العلم والتخصص ویدعو الناس لذلک، حتی انه دعا الناس إلی اخذ العلم من ای شخص حتی ولو کان کافراً، ولکن یجب اخذ العلم ووضعه فی خدمه الإسلام والبلد، ولیس ان تاخذوا العلم وتستخدموه ضد بلدکم. ۲۰ رجب ۱۴۰۱

Islam comes first among all religions that have extolled the value of knowledge and expertise and it has invited people to pursue knowledge. It has asked people to gain knowledge even if acquiring it from non-believers. However, Islam emphasizes that knowledge should be at the service of Islam and the Islamic country rather than for use against one's own country. May 25, 1981

دریافت طرح
اشتراک علم در خدمت اسلام و کشور
کلیدواژه:
اسلامعلمدانشگاه و رسالت آنتخصصدانشگاه و دانشگاهیان