حمله اجانب به حوزه و دانشگاه

این دو جبهه اگر چنانچه یک تربیت صحیح بشوند که در پهلوی علم، تربیت و عمل صحیح باشد، اجانب این معنا را فهمیدند که دست آنها از منافع کوتاه خواهد شد. اجازه نخواهد داد به اجانب که همه حیثیت یک مملکت را از بین ببرند. چون این دو جبهه را برای خودشان خطر می‌دانستند، حمله‌شان به این دو جبهه بود. ۶ تیر ۱۳۵۸

فإن هاتین الجبهتین إذا بُنیتا بناءً صحیحاً یقترن فیه العِلم بالتربیه والعمل الصحیح، فسوف تکون ایدی الاجانب بعیده عن مصالح هولاء، هذا ما فهمه خبراء الاجانب وعملوا به. فإذا کان لنا جامعه صحیحه مع حوزه علمیه روحانیه بمعنی الکلمه، فلن تسمحا للاجانب ان یعبثوا بکرامه بلاد باکملها. من هنا حملوا علی هاتین الجبهتین۲ شعبان ۱۳۹۹

They had realized that if these two fronts received the proper training so that, together with knowledge, they had the correct training and conduct, then they, would not be able to derive benefits anymore. If we have a proper university and a clerical order in its full sense, they will not allow the foreigners to ruin the prestige of the country. Therefore, they targeted these two fronts as they had considered them to be dangerous for themselves. June 27, 1979

دریافت طرح
اشتراک حمله اجانب به حوزه و دانشگاه
کلیدواژه:
تعلیم وتربیت، اهمیت و جایگاهحوزه‌ علمیهحوزه و دانشگاهدانشگاه و دانشگاهیاندشمنتعلیم و تربیتوحدت حوزه و دانشگاه