پدر و مادرها الگوی بچه‌هاپدر و مادرها الگوی بچه‌هادامن عصمت و عظمتدامن عصمت و عظمتفاجعه تفرقه دانشگاه و حوزهفاجعه تفرقه دانشگاه و حوزهحمله اجانب به حوزه و دانشگاهحمله اجانب به حوزه و دانشگاهمعلمین می‌توانند استقلال مملکت را حفظ کنندمعلمین می‌توانند استقلال مملکت را حفظ کنندبا رادیو و تلویزیون از همه چیز بهتر می شود پرورش داد مملکت را.با رادیو و تلویزیون از همه چیز بهتر می شود پرورش داد مملکت را.هیچ شغلی به شرافت مادری نیستهیچ شغلی به شرافت مادری نیستفرزندانی تحویل جامعه بدهید که برای اسلام مفید باشندفرزندانی تحویل جامعه بدهید که برای اسلام مفید باشندمعنویت نباشد، سراغ آخور بهتر می روند ولو آخور آمریکایی!معنویت نباشد، سراغ آخور بهتر می روند ولو آخور آمریکایی! عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی