نقشه جدایی حوزه و دانشگاه

نقشه این بود که ملت جدا بشود از این دو قشری که از آنها کار می‌آید. بین خود این دو تا هم جدایی انداختند، به طوری که روحانیین، بدبین بودند به دانشگاهی‌ها؛ دانشگاهی‌ها بدبین بودند به روحانیین، و این نقشه‌ای بود برای اینکه این قشرهای موثر را از هم جدا بکنند، و آنها بهره‌برداری خودشان را از این کشور بکنند. ۶ تیر ۱۳۵۸

کانت الخطه ترمی إلی عزل الشعب عن هاتین الفئتین الموثِّرتین. وبثّوا الخلاف بین هاتین ایضاً بدعوی انَّ کلّا منهما یُسِی‏ءُ الظنّ بالآخر، ولا یثق به، لِتَبْقیا متنافرتین، وبعیدتین عن الشعب، لئلا تفعلا فیه شیئا حسنا، ولیستمتع اولئک بخیراته کما یطیب لهم. ۲ شعبان ۱۳۹۹

 The plan was to separate the people from these two classes that were competent. They had even separated these two from each other, making the clergy cynical about the academics and vice-versa. This was the plot to separate these two useful classes from each other and all of them from the nation so that they would not be able to do anything, leaving them (enemies) free to exploit this country. June 27, 1979

دریافت طرح
اشتراک نقشه جدایی حوزه و دانشگاه
کلیدواژه:
آثار استضعاف و استکبارحوزه‌ علمیهحوزه و دانشگاهروحانیت، هشدارها و توصیه‌هاتبلیغات استکبار جهانیدانشگاه و دانشگاهیاننفی استکباروحدت حوزه و دانشگاه