طبل‌های تو خالیطبل‌های تو خالیجنگ پابرهنگانجنگ پابرهنگانظلم میانجیگریظلم میانجیگرینقشه جدایی حوزه و دانشگاهنقشه جدایی حوزه و دانشگاهما ضد غرب نیستیمما ضد غرب نیستیم عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی