حوزه و دانشگاه ؛ سد محکم در مقابل تهاجم اجانب و نفوذ فساد

اگر حوزه و دانشگاه به صلاح گرایند، چون سدی محکم و بنیانی مرصوص در مقابل تهاجم اجانب و نفوذ فساد ایستاده و ملت و کشور را با قامتی راست و پرچمی افراشته به سوی ترقی و تعالی سوق می‌دهند. 22 بهمن 1363

فلو اتّجه الحوزات العلمیه والجامعات نحو الصلاح، لوقفا کالسدّ المنیع والصف والبنیان المرصوص فی قبال هجوم الاجانب ونفوذ الفساد، ولقادوا الشعب والبلد بقامه منتصبه وعلم مرفرف نحو الرقیّ والعلوّ. ۲۰ جمادی الاول ۱۴۰۵

If these two centers tilt towards good and preserve, they will standing like a strong dam in the face of foreign attacks and infiltration of corruptionand leading the nation and the country towards progress and upliftment with straight statute and rising flag. February 11, 1985

دریافت طرح
اشتراک حوزه و دانشگاه ؛ سد محکم در مقابل تهاجم اجانب و نفوذ فساد
کلیدواژه:
حوزه‌ علمیهحوزه و دانشگاهنفوذدانشگاه و رسالت آنروحانیت و مسئولیت‌هادانشگاه و دانشگاهیاندشمنپیشرفتوحدت حوزه و دانشگاه