روسفیدی اسلامروسفیدی اسلامجوان‌ها نهضت را پیش ببرندجوان‌ها نهضت را پیش ببرنداین ایران را نمی‌خواهنداین ایران را نمی‌خواهندهر کس هر چه می‌گوید باور نکنیدهر کس هر چه می‌گوید باور نکنیددانشگاه و حوزه مغز متفکر جامعهدانشگاه و حوزه مغز متفکر جامعهحوزه و دانشگاه ؛ سد محکم در مقابل تهاجم اجانب و نفوذ فسادحوزه و دانشگاه ؛ سد محکم در مقابل تهاجم اجانب و نفوذ فسادبوقهای تبلیغاتیبوقهای تبلیغاتیاختراعات و پیشرفتها در جنگ تحمیلیاختراعات و پیشرفتها در جنگ تحمیلیعید ملت ماعید ملت ما پیشرفت صفحه 2