تلاش برای پیوند دانشگاه و حوزه

علما و دانشمندان این دو مرکز لازم است کوشش کنند در پیوند دادن این دو قشر عزیز. و باید بدانند که نه دانشگاهی بدون روحانی می‌تواند به استقلال برسد؛ و نه‌ روحانی بدون دانشگاهی. 31 شهریور 1358

علی علماء الدین والاساتذه فی هذین المرکزین (الحوزه والجامعه) بذل مساعیهما لتعزیز وتوثیق الارتباط بین هاتین الفئتین العزیزتین. ویجب ان یعلموا انه لا یمکن للجامعی ان یصل الی الاستقلال بدون عالم الدین ولا عالم الدین بدون الجامعی۳۰ شوّال ۱۳۹۹

 The scholars and scientists are required to make efforts to unify these two precious strata. It should be born in mind that neither university excluding theology school would get independence vice versa. September 22, 1979

دریافت طرح
اشتراک تلاش برای پیوند دانشگاه و حوزه
کلیدواژه:
استقلالحوزه‌ علمیهحوزه و دانشگاهدانشگاه و رسالت آناساتید دانشگاهیروحانیت و مسئولیت‌هاروحانیت، هشدارها و توصیه‌هادانشگاه و دانشگاهیانوحدت حوزه و دانشگاه