آموزش خرابی و فساد

آنها با تمام قوا در خراب کردن این مملکت کوشش کردند. در خراب کردن فرهنگ، خراب کردن تبلیغات و وسایل تبلیغی از قبیل روزنامه‌ها، مجلات، رادیو- تلویزیون و سینما؛ چیزهایی که باید آموزنده باشد، مع الاسف در این پنجاه و چند سال دامن‌زدند به فساد و به افساد. یعنی آن چیزهایی که باید آموزنده باشد درست بعکس بود؛ مخرب بود و مفسد. ۲۶ شهریور ۱۳۵۸

انهم سعوا بکل قدراتهم الی تدمیر هذا البلد ومسخ هویته. دمروا الثقافه وشوهوا وسائل الاعلام وحرفوها عن اهدافها الحقیقیه کالصحف والمجلات والاذاعه والتلفزیون. وکذلک التی یجب ان تعمل علی توعیه الشباب وتعلیمهم وتربیتهم. ولکن مع الاسف فی الخمسین سنه ونیف الماضیه اخذت وسائل الإعلام العامه علی عاتقها مهمه نشر الفساد واشاعته. ۲۵ شوال ۱۳۹۹

They spoilt the culture, mass media apparatuses such as newspapers, radio, T. V and whatever you can imagine. They destroyed things meant to improve the country and to be instructive and educative for the country, such as cinema. Nevertheless, corruption was on the rise during the 50- odd years, Things that could be informative acted adversely, generating corruption. September ۱۷, ۱۹۷۹

دریافت طرح
اشتراک آموزش خرابی و فساد
کلیدواژه:
فرهنگمطبوعات و رسانه‌هارژیم پهلویفسادتبلیغاتصدا و سیماسینماآموزش و پرورشجنایات پهلوی