حکم اعدام شیخحکم اعدام شیخقوه جوانیقوه جوانیپیروزی مطلقپیروزی مطلقفساد، افشا خواهد شدفساد، افشا خواهد شدصدمه به نیروی انسانیصدمه به نیروی انسانیآموزش خرابی و فسادآموزش خرابی و فسادعالِم اگر فاسد بشود...عالِم اگر فاسد بشود...انقلابی‌تر از انقلابیونانقلابی‌تر از انقلابیونعید ملت ماعید ملت ما فساد صفحه 2