عدم تربیت صحیح

من گمان می‌کنم آن چیزی که به اسلام بیشتر از همه چیز ضرر زده است عدم تربیت صحیح است، تحقق پیدا نکردن تهذیب و اخلاق اسلامی است. آن قدری که اسلام از این اشخاص منحرف و غیر مهذب صدمه خورده است و تمام ادیان صدمه دیده‌اند، از هیچ چیز دیگر ندیده‌اند. ۳۰ دی ۱۳۶۰

إننی اظن ان ما وجه اکبر ضربه للإسلام هو عدم التربیه الصحیحه وعدم تحقق التهذیب والاخلاق الإسلامیه. ان الضربه التی تلقاها الإسلام من المنحرفین وغیر المهذبین وکذلک جمیع الادیان لم تتلقها من ای شی‏ءٍ آخر. ۲۴ ربیع الاول ۱۴۰۲

I think that the thing that has hurt Islam more than anything else is faulty education and training in Islamic morality. Islam has been hurt most by unrefined and perverted individuals. The same is true about all other religions. January 20, 1982

دریافت طرح
اشتراک عدم تربیت صحیح
کلیدواژه:
اخلاقتهذیبتربیت انسان