انسان سازی انسان سازی تهذیب نفس با خودسری نمی‌شود!تهذیب نفس با خودسری نمی‌شود!شب یلدای زندگیشب یلدای زندگیاز دامن شما شروع می‌شود سعادت بچه‌هااز دامن شما شروع می‌شود سعادت بچه‌هاخانواده، مبنای جامعه ماستخانواده، مبنای جامعه ماستفرصت تهذیبفرصت تهذیببخوان و پرواز کنبخوان و پرواز کنخنده عیسی(ع) و تعجب یحیی(ع)خنده عیسی(ع) و تعجب یحیی(ع)نماز پشتوانه ملت استنماز پشتوانه ملت است اخلاق صفحه 2