الگوریتم شیطان

مبادا نور عقلت را شیطان بگیرد و امر بر تو مشتبه شود تا به خذلان و گمراهی بیفتی، زیرا شیطان در دل‌های مردم وسوسه می‌کند به این طریق که حق را با باطل و درست را با نادرست به هم مخلوط می‌کند و چه بسا تو را از راه راست به در می‌برد با استدلالی که صورتش صحیح است ولی معنایش نادرست‏.

شرح دعای سحر، صفحه ۹۷

دریافت طرح
اشتراک الگوریتم شیطان
کلیدواژه:
عرفانایمان به خداشرح دعای سحرشیطانتقرب به خدا