اللّهمّ انّی اسئلک من قدرتک بالقدره الّتی استطلت بها علی کلّ شی‏

بدان ای مسکین، کسی که با قدم معرفت سالک الی اللّه باشد گاهی شود که در بعضی از حالات او برایش منکشف شود که سلسله وجود و منزل‌های غیب و مرحله‌های شهود همگی از تجلیات قدرت او و از درجات گسترش سلطنت و مالکیت اوست، و هیچ نیرویی را بجز نیروی او و هیچ اراده‌ای را بجز اراده او ظهوری نیست، بلکه بجز وجود او وجودی نیست.

شرح دعای سحر، صفحه ۱۵۹

دریافت طرح
اشتراک اللّهمّ انّی اسئلک من قدرتک بالقدره الّتی استطلت بها علی کلّ شی‏
کلیدواژه:
عرفانصفات خداشرح دعای سحرتقرب به خدا