وقت هجرت است

اگر از این ظلمت آباد، ظالم سرا بیرون شدیم و از این خانه وحشتناک خراب آباد جدا گشتیم و به سوی خدا و رسولش هجرت نموده و مشمول عنایت ازلی شدیم و به مقام موت و فنا در ذات و صفات و اسما او رسیدیم، آن وقت است که پاداش ما بر خداست، و جمال و بها و تابش انوار او را مشاهده خواهیم نمود.

شرح دعای سحر، صفحه ۱۶۵

دریافت طرح
اشتراک وقت هجرت است
کلیدواژه:
عرفانشرح دعای سحردنیاحب دنیا