معنای حقیقی روزه

معنای روزه فقط خودداری و امساک از خوردن و آشامیدن نمی‌باشد؛ از معاصی هم باید خودداری کرد. این از آداب اولیه روزه می باشد و برای مبتدیهاست. آداب روزه برای مردان الهی که می خواهند به معدن عظمت برسند، غیر از این می باشد. شما اقلاً به آداب اولیه روزه عمل نمائید.

کتاب جهاد اکبر، صفحه ۲۵

دریافت طرح
اشتراک معنای حقیقی روزه
کلیدواژه:
تهذیبماه رمضانروزه