دستور حیات

ما باید کتابمان قرآن باشد، معنایش نه این که فقط بگوییم کتاب ما قرآن است، بلکه باید با او حرکتهای معنوی کنیم، به تربیت انسانی برسیم، با او اجتماع خودمان را اصلاح کنیم، با او همه جهات مادی و معنوی‌اش را طی کند. او قرآن است که کتاب ماست. کتابی که باید بخوانیم و بفهمیم و عمل کنیم. 16 آبان 1358

یجب ان یکون کتابنا القرآن، لا مجرد القول بل بان نعیش مضامینه الراقیه فی مختلف ابعاد حیاتنا المادیه والمعنویه، وان نعمل به ونجسده فی سلوکنا وعملنا وحرکتنا فی الحیاه. ۱۶ ذی الحجّه ۱۳۹۹

Our book must be the Qur'an. It does not mean just we verbally speak about the Qur'an, but spiritual revolutions should also be accomplished parallel to acquiring human education and reform our society in a way to pass all spiritual and material directions. It is the Qur'an that is our Book. This is the Book we must read, understand and practise. November 7, 1979

دریافت طرح
اشتراک دستور حیات
کلیدواژه:
قرآنمعنویتتعلیم و تربیت در قرآنمعنویت در تربیتانس با قرآن