پایداری خوب عمل کردن است

امروز کشور مال خود شما هست و منافع کشور از خود شماست، بخواهید که خارجی‌ها دیگر نتوانند رخنه کنند، باید استقامت کنید، باید پایداری کنید؛ پایداری به این است که هر کس در هر شغلی که هست آنجا را خوب عمل کند. ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۳

فالیوم البلد بایدیکم وإن خیرات البلاد بایدیکم،‏ حاولوا ان تمنعوهم من النفوذ مره اخری، واصبروا وقاوموا فالمقاومه تعنی الاداء الجید اینما کنتم. ۱۳ شعبان ۱۴۰۴

Today the country and its interests belong to you, if you want them not to infiltrate, you should keep up resistance and persevere. Steadfastness signifies that everyone in any capacity should act efficiently in his position. May 15, 1984

دریافت طرح
اشتراک پایداری خوب عمل کردن است
کلیدواژه:
کارگزاران نظام اسلامیکارگران و کارمنداننفوذمقاومتکار