جاسوس نه دیپلمات

این مرکزی که در ایران به اسم سفارت آمریکا هست، سفارتخانه نیست، و اشخاصی که در آنجا هستند دیپلمات نیستند، بلکه جاسوسانی هستند که در یک مرکز جاسوسی متمرکز هستند و برای ضرر ملت ما و کشور ما در آنجا مجتمع هستند. 12 مرداد 1359

اکتشف شبابنا المومن بانه لیس بسفاره بقدر ما هو مرکز تجسس وافراده لیسوا بدبلوماسیین بل هم جواسیس تجمعوا فی هذا الوکر للتآمر علی دولتنا. ۲۱ رمضان ۱۴۰۰

The "spy den" which was not actually an embassy, and the personnel not diplomats but spies who had gathered in that particular center in Iran -which was in the name of the American Embassy- to work against our nation and our country. August ۳, ۱۹۸۰

دریافت طرح
اشتراک جاسوس نه دیپلمات
کلیدواژه:
آمریکا و انقلاب اسلامیآمریکاتسخیر لانه جاسوسی آمریکاتسخیر سفارت آمریکارابطه با آمریکا