کدام سفارت؟!کدام سفارت؟!ضربه‌ای بزرگ بر پیکر آمریکاضربه‌ای بزرگ بر پیکر آمریکارهایی از تباهیرهایی از تباهیلانه جاسوسی باید بسته شودلانه جاسوسی باید بسته شودجاسوس نه دیپلماتجاسوس نه دیپلماتلانه جاسوسی را گرفتندلانه جاسوسی را گرفتنددروغی به نام سفارت دروغی به نام سفارت شکست قدرت آمریکاشکست قدرت آمریکامرکز توطئه و استعمار منطقهمرکز توطئه و استعمار منطقه تسخیر لانه جاسوسی آمریکا صفحه 2