تقدم الشباب الغیاری

علی شعبنا وشبابنا الغیاری ان یسیروا قدماً بکل قوه واقتدار، ولا یهابوا موامرات هولاء اصلًا، فإنهم لیسوا فی ذلک المستوی الذی یخافهم معه انسان. وهذه الاضطرابات التی یثیرها بعض الشیاطین الموالین لهولاء الفاسدین فإن ایقافها لیس بالصعب. ۱۴ ذی الحجه ۱۳۹۹

ملت ما، جوانهای برومند ما با کمال قدرت پیش بروند و از این توطئه‌ها اصلًا نترسند. اینها قابل آدم نیستند که انسان ازشان بترسد. و این شلوغیها هم که گاهی وقتها همین شیاطین ایجاد می‌کنند و همین طرفدارهای این فاسدها ایجاد می‌کنند، اینها هم حلش اشکالی ندارد. ۱۴ آبان ۱۳۵۸

Our nation, our youths, go ahead with power and do not be afraid of these plots. These are not human beings who are afraid of them. The confusion made by this devils and supporters of corruption is easy to be dealt with. November ۵, ۱۹۷۹

دریافت طرح
اشتراک تقدم الشباب الغیاری
کلیدواژه: