الخوف البهلوي من الجامعة

لقد بذلوا اقصی ما یستطیعون للابقاء علی الجامعات متخلفه، فلم یسمحوا لاساتذتنا تعلیم ابنائنا بطریقه سلیمه. وذلک لانهم راوا بان الجامعه اذا قامت بدورها بشکل سلیم ومستقل فان هولاء الشبان اذا تخرجوا من الجامعه فسیکونون معادین للاستعمار. ۱۸ ربیع الاول ۱۳۹۹

دانشگاه‌ها را با هر قدرتی که داشتند عقب نگه می‌داشتند؛ نمی‌گذاشتند که اساتید ما درست بچه‌های ما را تعلیم کنند. برای این که می‌دیدند که اگر دانشگاه به طور صحیح عمل کند، مستقل باشد، بعد که این جوانها از دانشگاه بیرون بیایند ضد استعمار بیرون می‌آیند. ۲۷ بهمن ۱۳۵۷

With all their might they tried to keep our universities backward. They would not let our professors educate the youths properly. It was because they knew that if our universities functioned properly and became independent, by the time the students left, they would become anti-colonialists. February 16, 1979

دریافت طرح
اشتراک الخوف البهلوي من الجامعة
کلیدواژه: