کتاب من جانب المحبوب

فهذا الکتاب من جانب المحبوب لک و لکل انسان، و رساله المحبوب محبوبه حتی و ان لم یعرف العاشق و المحب مفادها و بهذا الدافع یاتیک حب المحبوب الذی هو کمال المطلوب و ربما یاخذ بیدک. و نحن لانستطیع ان نوفی حق شکر کون القرآن کتابنا و ان سجدنا طیله عمرنا. ۴ رجب ۱۴۰۲

این کتاب از طرف محبوب است برای تو و برای همه کس، و نامه محبوبْ محبوب است اگر چه عاشق و محبّ مفاد آن را نداند و با این انگیزه حبّ محبوب که کمال مطلوب است به سراغت آید و شاید دستت گیرد. ما اگر در تمام لحظات عمر به شکرانه این که قرآن کتاب ما است به سجده رویم از عهده برنیامده‌ایم. ۸ اردیبهشت ۱۳۶۱

This is a book from the Beloved for you and for all and the letter of the Beloved is favorable although the lover may not be aware of its content. With this intense love of the Beloved, Who is the absolute perfection, it will trace you and might help you. If we prostrate as token of gratitude for the Qur'an being our book, we cannot do justice in all moments of our life. April 28, 1982

دریافت طرح
اشتراک کتاب من جانب المحبوب
کلیدواژه: