التوبة في الشباب

بنیّ! علیک ان تلتفت ان التّوبه اسهل علی الشّباب و انّ اصلاح النّفس و تربیه الباطن یتمان بسرعه اکبر. فالاهواء النّفسیه و طلب الجاه و حبّ المال و العجب یکون عند الشیوخ اکثر بکثیر من الشباب. ۴ رجب ۱۴۰۲

پسرم! باید توجه کنی که برای جوانان توبه آسان‌تر و اصلاح نفس و تربیت باطن سریع‌تر می‌تواند باشد. در پیران هواهای نفسانی و جاه طلبی و مال دوستی و خود بزرگ‌بینی بسیار افزون‌تر از جوانان است. ۸ اردیبهشت ۱۳۶۱

My son! You should notice that repentance is easier for young people and self-edification is accomplished more easily. In old people, carnal passions, ambition, love of wealth and egotism are stronger than in young people. April 28, 1982

دریافت طرح
اشتراک التوبة في الشباب
کلیدواژه: