رأي الرحمة والمحبة

بنیّ! ان استطعت فانظر نظره الرّحمه و المحبه إلی جمیع الموجودات خاصّه الناس من خلال التفکر و الایحاء إلی نفسک، اولیس وجود الحیاه و جمیع برکاتها و آثارها هو من مظاهر الرّحمه و النعم الالهیه؟ ۴ رجب ۱۴۰۲

پسرم! اگر می‌توانی با تفکر و تلقین نظر خود را نسبت به همه موجودات به ویژه‌ انسان‌ها نظر رحمت و محبّت کن ... مگر نه آنکه وجود حیات و تمام برکات و آثار آن از رحمت‌ها و موهبت‌های الهی است بر موجودات؟ ۸ اردیبهشت ۱۳۶۱

My son! If you can, change your attitude to all beings, particularly human beings, into one of mercy and love by reflection and suggestion. Is it not true that existence and all its blessings and signs are the divine mercy and gift on creatures? April 28, 1982

دریافت طرح
اشتراک رأي الرحمة والمحبة
کلیدواژه: