التنشئة الجيدة للأطفال

آخر وصایای لاحمد ان یربّی ابناءه جیّداً و ان یعرّفهم منذ الطفوله علی الاسلام العزیز و یراعوا امّهم الحنونه المحترمه. ۴ رجب ۱۴۰۲

آخرین وصیتم به احمد آن است که فرزندان خود را خوب تربیت کند و از کودکی با اسلام عزیز آشنا کند و مادر محترم مهربانشان را مراعات کند. ۸ اردیبهشت ۱۳۶۱

My last advice to Ahmad is to raise his children well and acquaint them with the dear Islam from childhood and respect their honorable mother. April 28, 1982

دریافت طرح
اشتراک التنشئة الجيدة للأطفال
کلیدواژه: