تعرّف علی القرآن

بنیّ! تعرّف علی القرآن هذا الکتاب المعرفی العظیم؛ و ان کان ذلک بقراءته، و افتح منه طریقاً إلی المحبوب و لاتصوّر ان القراءه لا اثر لها دون المعرفه فهذا من وسوسه الشّیطان. ۴ رجب ۱۴۰۲

فرزندم! با قرآن این بزرگ کتاب معرفت آشنا شو اگر چه با قرائت آن؛ و راهی از آن به سوی محبوب باز کن و تصوّر نکن که قرائت بدون معرفت اثری ندارد که این وسوسه شیطان است. ۸ اردیبهشت ۱۳۶۱

My son! Acquaint yourself with the Qur'an, this great book of knowledge even by merely reading it, and find a way to the Beloved and do not imagine that recitation minus knowledge has no impact, as this is a temptation of the Satan. April 28, 1982

دریافت طرح
اشتراک تعرّف علی القرآن
کلیدواژه: