فریاد سر آمریکا...

هر چه فریاد دارید سر [امریکا] بکشید. ۴ آذر ۱۳۵۸

توجهوا جمیع صرخاتکم ضد امریکا. ۵ محرم ۱۴۰۰

دریافت طرح
اشتراک فریاد سر آمریکا...
کلیدواژه:
آمریکاهر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید