بازیگر غرب و شرق نباشد

باید منتخبین شما اشخاصی باشند که توجه به اسلام داشته باشند، متعهد به اسلام باشند، بازیگر نباشند، به شرق و غرب توجه نداشته باشند. 13 مهر 1362

دریافت طرحدریافت استوری طرح
اشتراک بازیگر غرب و شرق نباشد
کلیدواژه:
استکبار جهانیانتخابات و معیارهای انتخابنه غربی نه شرقیرئیس جمهور باید