خودمان را پیدا کنیم

ما باید روحیه خود را تقویت کرده و با تمام وجود این را بپذیریم که می‌توانیم روی پای خودمان بایستیم. این خیلی مهم است که متخصصین ما اتکا به تخصص خود کرده‌اند. ۲۵ اسفند ۱۳۶0

علماً اننا قادرون علی ذلک والاعتماد علی انفسنا عندما نقوی معنویاتنا، وعلی المتخصصین ان یعتمدوا علی قدراتهم ۲۰ جمادی الاولی ۱۴۰2

We should strengthen our morale and, with all our existence, profess our ability to stand on our own feet. It is very important that our experts have confidence in their own expertise. March ۱۴, ۱۹۸۲

دریافت طرح
اشتراک خودمان را پیدا کنیم
کلیدواژه:
استقلالروحیه انقلابیما میتوانیمتوان داخلیایستادگیتولید ملیتخصصکرونااهمیت تولید داخلیواکسن