افتخارات فراموش‌ناشدنی!

ارتش سرافراز ایران اسلامی همچون برق و صاعقه بر سر توطئه گران که در گوشه و کنار مرزها خواب تجزیه ایران را در سر پرورانده بودند فرود آمد و کردستان و گنبد و ترکمن صحرا گورستان کوردلان گردید که همه اینها از افتخارات تاریخی و فراموش ناشدنی ارتش قهرمان است. ۲۸ فروردین ۱۳۶۸

کما وجّه جیش إیران الإسلامیه العزیز ضربه قاصمه للمتآمرین الذین کانوا یحلمون علی الحدود بتجزئه إیران، وجعل من کردستان و کنبد و ترکمن صحراء مقبره لعمی القلوب. إن کل ذلک من المفاخر التاریخیه التی لا تنسی للجیش البطل. ۱۰ رمضان ۱۴۰۹

The honored Army of Islamic Iran confronted the conspirators like lightning and thunderbolt. At every nook and cranny of borders these conspirators had dreamt of disintegrating Iran. However, the armed forces made Kurdistan, Gonbad and Turkeman-Sahra as graveyards of these blind-hearted ones, thus registering the historic and unforgettable honors of the heroic Army. April ۱۷, ۱۹۸۹

دریافت طرح
اشتراک افتخارات فراموش‌ناشدنی!
کلیدواژه:
امام خمینیارتشامام خمینی و ارتشکردستان