رضایت چند لیبرال خودفروخته، باعث عدول از اصول نمی‌شود

نباید برای رضایت چند لیبرال خود فروخته در اظهار نظرها و ابراز عقیده‌ها به گونه‌ای غلط عمل کنیم که حزب الله عزیز احساس کند جمهوری اسلامی دارد از مواضع اصولی‌اش عدول می‌کند.تاخیر در رسیدن به همه اهداف دلیل نمی‌شود که ما از اصول خود عدول کنیم. 3 اسفند 1367

هل ینبغی لنا ان نصرح بآراء و وجهات نظر خاطئه کی یرضی عنا عدد من اللیبرالیین البائعین لانفسهم، مما یدعو حزب الله العزیز للتصور بان الجمهوریه الإسلامیه بصدد العدول عن مواقفها... إن تاخر تحقق کل الاهداف لا یمثل دلیلًا علی اننا عدلنا عن اهدافنا. ۱۵ رجب ۱۴۰۹

We should not act wrongly in expressing opinions and beliefs just for the sake of pleasing some mercenary liberalists in such a way that the beloved Party of Allah would feel that the Islamic Republic is deviating from its essential positions... Delay in achieving all the objectives cannot be a reason for us to deviate from our
principles. 22 February 1989

دریافت طرح
اشتراک رضایت چند لیبرال خودفروخته، باعث عدول از اصول نمی‌شود
کلیدواژه:
ملی‌گرایان و لیبرال‌هامنشور روحانیتروحیه انقلابی