قطع وابستگی‌هاقطع وابستگی‌هامقدس‌نماها، مجری نقشه‌های نفوذمقدس‌نماها، مجری نقشه‌های نفوذبا سپیده سحر عشق، عقد وصال بسته‌اندبا سپیده سحر عشق، عقد وصال بسته‌اندبه هیچکس بدهکاری نداریمبه هیچکس بدهکاری نداریمانقلابی‌تر از انقلابیونانقلابی‌تر از انقلابیونمقدسین روحانی‌نمامقدسین روحانی‌نمابرکات جنگبرکات جنگباید روی پای خودمان بایستیمباید روی پای خودمان بایستیمعمل به شعار مرگ بر آمریکاعمل به شعار مرگ بر آمریکا منشور روحانیت صفحه 2