در جهنم، از تعفّن عالِمِ فاسد پناه می برند به آتش!

عالِم فاسد عالَم را متعفن می‌کند؛ تعفن عالِم، عالَم را متعفن می‌کند. در جهنم از تعفن عالِم پناه می‌برند به آتش! و این تعفنْ، تعفّنِ توجه به دنیاست، توجه به مقام است، توجه به ریاست است. از این چیزها اجتناب کنید. 11 اسفند 1357
اذا فسد العالم وتعفن فان العالم باسره سیتعفن وان اهل جهنم لیفرون من ریح عالم السوء، ان هذا التعفن ناجم عن الاهتمام بالدنیا والاهتمام بالمقام والرئاسه لذا فاجتنبوا مثل هذه الامور. ۳ ربیع الثانی ۱۳۹۹

If a rift is created then" a corrupt `Alim will putrefy the world" and make it stink; the stench of this `Alim will make the denizens of hell seek refuge in its flames. This stench emanates from the love of this world, of position and the desire to rule. Abstain from such things.2 March 1979

دریافت طرح
اشتراک در جهنم، از تعفّن عالِمِ فاسد پناه می برند به آتش!
کلیدواژه:
روحانیت و آفت‌هاروحانی‌نماها و مقدس مآب‌هاروحانیتریا و تزویر