منسوبین و نزدیکان من مطلقاً حق دخالت در امور عزل و نصب اشخاص را ندارند

جناب آقای نخست وزیر
لازم است به جمیع وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی اخطار نمایید کسانی که از منسوبین و یا اقربای این جانب هستند و برای توصیه اشخاص و یا نصب و عزل اشخاص به مراکز مربوطه مراجعه می‌کنند، به هیچ وجه به آنان ترتیب اثر ندهند. منسوبین و نزدیکان مطلقاً حق دخالت در این گونه امور را ندارند. 19 اسفند 1357

حضره السید رئیس الوزراء
یجب ابلاغ کافه الوزارات والادارات الحکومیه بعدم ترتیب ای اثر علی التوصیات التی یقدمها اقربائی او المنسوبین الیّ فیما یتعلق بالفصل والتعیین، ومراجعه الجهات الرسمیه المعنیه فی هذا الخصوص، فلیس لاقربائی او المحسوبین علیَّ، الحق فی التدخل فی مثل هذه الامور. ۱۱ ربیع الثانی ۱۳۹۹

The Honorable Prime Minister:
It is necessary that you warn all the ministries and governmental offices not to attach any importance whatsoever to any of my relatives or kinsmen who approach the relevant centers to recommend, appoint or dismiss individuals. My relatives and those close to me have no right to interfere in matters of this kind whatsoever. 10 March 1979

دریافت طرح
اشتراک منسوبین و نزدیکان من مطلقاً حق دخالت در امور عزل و نصب اشخاص را ندارند
کلیدواژه:
نزدیکان و منسوبین امام خمینیامام و خانوادهکارگزاران نظام اسلامیروحیه انقلابی