اصلاح جهان از دامن خانوادهاصلاح جهان از دامن خانوادهتربیت از دامان پاک مادر و جوار پدر شروع می‌شود تربیت از دامان پاک مادر و جوار پدر شروع می‌شود نقش حساس خانواده در نونهالان و نوجواناننقش حساس خانواده در نونهالان و نوجواناننقش زن در جامعه بالاتر از نقش مرد استنقش زن در جامعه بالاتر از نقش مرد استتربیت را از خود و خانواده باید شروع کردتربیت را از خود و خانواده باید شروع کردقرض الحسنه؛ ستون اقتصاد اسلامیقرض الحسنه؛ ستون اقتصاد اسلامیاز دامن شما شروع می‌شود سعادت بچه‌هااز دامن شما شروع می‌شود سعادت بچه‌هاسعی شود کانون گرم خانواده متلاشی نشودسعی شود کانون گرم خانواده متلاشی نشودخانواده، مبنای جامعه ماستخانواده، مبنای جامعه ماست امام و خانواده صفحه 2