نظام اسلامی

ضرورت تحقق محتوای اسلام
لزوم تغییر محتوایی رژیم
تلاش جهت تحقق اسلام در جمهوری اسلامی
لزوم تحول در تمام دستگاههای جمهوری اسلامی
لزوم تحول توامان در نظام و افراد
مملکت اسلامی به تمام معنا
تحول تدریجی از اصل به فرع
بسط عدالت اجتماعی و جلوگیری از ظلم و جور
جلوگیری از گسترش اسلام