حاکمیت مردم در نظام اسلامی

متکی به آرای ملت
تابع رای مردم
تشکیل دولت با انتخاب آگاهانه و آزادانه
حق تعیین سرنوشت
انتخاب نوع حکومت
به آرای عمومی می‌گذاریم
انتخاب با ملت است
جمهوری اسلامی متکی به آرای مردم
مردم باید انتخاب کنند
قهرا انتخاب مردم، فردی صالح است
کارها را به مردم می‌سپاریم
جمهوری اسلامی، حکومتی متکی به آرای ملت
حقیقتا نمایندگان واقعی مردم نه طبقه‌ای خاص
دولت قانونی، از مردم و برای مردم
مردم نسبت به دولت اظهار نظر کنند
مقبولیت مطبوعات با نظر مردم
مقدّرات به دست خود مردم
توسط نمایندگان مردم، برای مردم و با رای مردم
نقش مردم در قانون اساسی
میزان خود مردمند
لزوم اظهار نظر همه اقشار درباره قانون اساسی
وکلا را مردم تعیین کنند
کارها به دست خود ملت
حق عزل وکلا
اداره مملکت به دست خود مردم
مجلس خوب، مجلسی است که مردم می‌خواهند
اختیار دست ملت است نه یک عده
دموکراسی دو آتشه!
مردم باید دخالت داشته باشند
تخلف از حکم ملت برای هیچ‌کس جایز نیست
میزان آرای ملت است
مسولیت در قبال رای مردم
همه از خود مردمند
مردم خود را از دولت می‌دانند
به پیروی از ملت
آزادی مردم در انتخاب
انتخابات در انحصار هیچ کس نیست
تا مشارکت مردم نباشد، دولت اداره نمی‌شود
مشارکت مردم در همه امور
تولی امور مسلمین منوط به آرای اکثریت