دادگاه

مصادره توسط مسئول زیربط
لزوم تحول در تمام دستگاههای جمهوری اسلامی
مصادره بر اساس موازین شرع