جوانان و شهادت

افتخار جاودان
نهایت آرزوی جوانان
رمز پیروزی
سعادت طلبی
فداکاری برای اسلام
شهادت طلبی
تحول به صدر اسلام
عشق به شهادت
بی میلی به امور مادی
میراث اولیا
عواطف امام نسبت به جوانان
ترغیب به شهادت
عدم ترس از سلاح های دشمن
روحیه مکتبی
ابتهاج و تاثر
شهادت بهترین جوانان
تفکر در وصیت نامه شهیدان
فداکاری جوانان و خانواده شان
افتخار به شهادت
کم کردن شر قدرتها
شوق شهادت
عجز از درک ارزش الهی جوانان