پزشکان و پرستاران

اجر گرفتن پزشکان و پرستاران از خداوند
پزشکان و پرستاران به عنوان جندالله
برقراری وحدت میان طبیب جسمی و طبیب روحی
در خدمت تبعیض قائل نشوید
اطبا ایرانی در امریکا
همکاری پزشکان با روحانیت
وظیفه بزرگ پزشکی
رفتار اسلامی پرستاران با بیماران
تاکید بر خودیابی و خودباوری طبیبان
عار بودن استفاده از پزشکان خارجی
درمان بیماران با علاقه مندی و محبت
الهی بودن شغل پزشکی
پرستاری و پزشکی، شغل های بسیار شریف و با ارزش
درمان بیماران با انگیزه خدمت
رعایت موازین الهی در محیط کار برای پزشکان و پرستاران
محبت وایجاد آرامش روحی برای بیماران
رفتار انسانی - اسلامی پزشکان و پرستاران با بیماران
تقدیر از خدمات ارزنده پزشکان و پرستاران
ایجاد امید در بیماران به وسیله پرستاران و پزشکان
توجه پزشکان به مسائل معنوی و روحی بیماران
انگیزه الهی پزشکان در خدمت